mr. Elnur Salihović

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je i u 1429./2008. godini nastavila gotovo četerdesetogodišnju tradiciju organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, s ciljem omogućavanja svojim članovima da na odgovarajući način ispune svoje obaveze davanja zekata i sadekatu-l-fitra. Imajući u vidu da se od sredstava prikupljenih na ime zekata i sadekatu-l-fitra najvećim dijelom finansiraju odgojno-obrazovne ustanove koje funkcioniraju unutar Islamske zajednice u BiH, može se konstatovati da Islamska zajednica u BiH, putem sistema organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra ispunjava dva jako važna cilja svoje sveukupne misije. Prvi je davanje mogućnosti i pomaganje svojim članovima da na šerijatski utemeljen način ispune treći islamski šart, ispravno obračunavanje i davanje zekata i obavezu davanja sadekatu-l-fitra, a drugi je utemeljenje, funkcioniranje i unapređenje rada odgojno-obrazovnih institucija koje će školovati kadrove koji će, u većini slučajeva, biti u službi Islamske zajednice i njenih članova, koji će čuvati institucije Islamske zajednice u BiH i raditi na unapređenju njenog rada i usluga svojim članovima.

Rezultati prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u 1429./2008. godini

U 1429./2008. godini u Bosni i Hercegovini i dijaspori je ukupno prikupljeno 7.979.140,90KM, što je više za 1.309.635,900KM ili 19,46% u odnosu na 1428./2007. godinu.

U Bejtu-l-mal od prikupljanih iznosa za zekat i sadekatu-l-fitr je uplaćeno 5.511.694,18KM, što je za 842.235,39KM ili 19% više nego u prethodnoj godini.

Ukupno prikupljeni iznos po medžlisima u BiH 5.511.646,00 KM.

Od tog iznosa u Bejtu-l-mal je uplaćeno:3.944.543,18 KM

Medžlisi su zadržali predviđenih 30%, što iznosi 1.567.102,82 KM.

Od ukupno prikupljenog iznosa po medžlisima u BiH 1.700.933,00KM ili 30,86% je prikupljeno na ime zekata, a 3.810.713,00 KM ili 69,14% na ime sadekatu-l-fitra.

Povećanje sredstava uplaćenih u Bejtu-l-mal od strane medžlisa u 1429./2008. u odnosu na 1428./2007. godinu iznosilo je 540.790,59 KM ili 15,9 %, a u periodu 2004.-2008. povećanje od 1.328.184,68KM ili 50,9%.

U dijaspori je ukupno prikupljeno 2.250.830,90 KM, što je za 330.029,00KM više nego prethodne godine.

Od tog iznosa u Bejtu-l-mal je uplaćeno 1.350.487,74 KM.

Džemati i centrale IZ-e u dijaspori su zadržali predviđenih 40%, što iznosi 900.343,16 KM.

Povećanje sredstava uplaćenih u Bejtu-l-mal od strane centrala IZBiH u dijaspori u 1429./2008. u odnosu na 1428./2007. godinu iznosilo je 194.049,60 KM ili 16,9%, a u periodu 2004.-2008. povećanje od 380.947,20KM ili 39,70 %.

Direktno na račun Rijaseta IZBiH fizička i pravna lica su uplatila 216.664,10KM što je povećanje od 175.015,76KM ili 420% u odnosu na prethodnu godinu.

Prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr po muftilucima u 1429./2008. godini

muftiluci

Na nivou muftiluka ostvareni su slijedeći rezultati prikupljanja: Tuzlanski 1.695.455 KM, Sarajevski 1.633.127 KM, Zenički 868.027 KM, Bihaćki 472.572 KM,Travnički 384.275 KM, Mostarski 209.008 KM, Banjalučki 173.126 KM i Goraždanski 76.109 KM.

Deset medžlisa sa procentualno najvećim rastom prikupljenih iznosa u 1429./2008 su

Bosanski Kobaš sa 358,00%, Rogatica 277,19 %, Vakufska direkcija 102,38 %, Ljubuški 95,04 %, Foča 87,2%, Trebinje 66,98 %, Orašje 59,6 %, Vareš 48,76 %, Fojnica 41,73 % i Janja sa 41,32 %.

Prema procjenama broja potencijalnih davaoca sadekatu-l-fitra, koji žive na području određenog medžlisa u BiH, najbolje rezultate po osnovu iskorištenosti potencijala po potencijalnom davaocu imali su slijedeći medžlisi: Višegrad 15,68 KM po potencijalnom davaocu, Trebinje 11,47 KM, Orašje 6,95 KM, Brčko 6,41 KM, Vlasenica 6,07 KM, Bosanski Petrovac 5,94 KM, Teočak 5,42 KM, Busovača 5,38 KM, Zvornik 5,33 KM i Čelić 5,15 KM.

Prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu u 1429./2008.

new-picture-1

U prvih deset medžlisa po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra prikupljeno je 2.741.413,00 KM, što je gotovo polovina ukupnog iznosa prikupljenog u BiH. Najveći iznos je prikupljen na području medžlisa Sarajevo 721.764,00 KM, zatim slijede Gazi Husrevbegov vakuf, kao poseban punkt za prikupljanje u Sarajevu sa 453.938,00KM, Zenica 293.687,00 KM, Tešanj 278.294,00 KM, Tuzla 196.794,00 KM, Živinice 188.964,00 KM, Brčko 177.465,00 KM, Gradačac 158.638,00 KM, Gračanica/Tuzla 138.227,00 KM i Puračić 133.642,00 KM.

Iako su navedeni medžlisi ostvaruli prilično dobre rezultate, iskorištenost potencijala je još uvijek jako mala. Što se tiče iskorištenosti potencijala po potencijalnom davaocu sadekatu-l-fitra medžlis Brčko ostvario je najbolje rezultate sa 6,41 KM po potencijalnom davaocu. Medžlis Tešanj je prikupio 4,94KM po potencijalnom davaocu, Gradačac 4,31 KM, Sarajevo (uključujući sva prikupljačka mjesta: medžlis, GH vakuf, GH medresu, Vakufsku direkciju i Vojno muftijstvo) 3,50KM, Puračić 3,19KM, Gračanica 2,83KM Živinice 2,66KM, Zenica 2,66KM i Tuzla 2,35KM po potencijalnom davaocu. Iskorištenost potencijala po poslovnom subjektu (vlasnici poslovnih subjekata) koji bi mogao i trebao da daje zekat je bila slijedeća: Tešanj 484KM, Puračić 158KM, Zenica 150KM, Živinice 124KM, Gradačac 114KM, Gračanica 103KM, Sarajevo 98KM i Tuzla 34KM.

Prikupljeni zekat i sadekatu-l-fitr u dijaspori u 1429./2008.

new-picture-3

Prema ukupno prikupljenm iznosu zekata i sadekatu-l-fitra u 2008./1429. godini najbolje rezultate ostvarile su SAD sa 430.419,60 KM. Zatim slijede Njemačka sa 404.654,70 KM, Austrija 357.382,90KM, Švedska 343.156,30 KM, Švicarska 164.080,90 KM, Slovenija 115.231,90 KM, Holandija 88.013,05 KM, Australija 77.340,95 KM, Norveška 65.597,92 KM, Turska 60.140,95 KM, Danska 44.251,00 KM, Kanada 41.064,88 KM, Belgija 23.633,17 KM, Francuska 15.300,46 KM, Finska 5.290,55 KM, Džemati iz Velika Britanije, Luksemburga, Hrvatske i Srbije nisu dostavili podatke da li su i koliko sredstava prikupili na ime zekata i sadekatu-l-fitra, niti su izvršili uplatu bilo kakvih sredstava u Bejtu-l-mal po tom osnovu.

Trend rasta prikupljenih sredstava u dijaspori 2004.-2008.

new-picture-4

Interesantno je napomenuti da je dosadašnji lider po prikupljenim sredstvima u dijaspori, Mešihat IZ Bošnjaka u Njemačkoj, prepustio lidersku poziciju Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike, koja je u 2008. ostvarila povećanje prikupljenih sredstava za 190%.

Od centrala IZ u dijaspori, najbolju iskorištenost potencijala po potencijalnom davaocu sadekatu-l-fitra imala je Holandija sa 8,80KM po potencijalnom davaocu. Zatim slijede Švedska sa 6,85 KM, Norveška 6,55 KM, Austrija 5,95 KM, Njemačka 5,28 KM, Švicarska 5,07 KM, Slovenija 3,84 KM, Australija 3,84 KM, Finska 3,50 KM, Danska 2,94 KM, SAD 2,12 KM i Kanada 1,64KM.

Uložiti dodatne napore na unapređenju sistema

Sumirajući rezultate aktivnosti na promociji i prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u 1429./2008. godini, može se konstatovati da je ohrabrujući trend povećanja prikupljanjih sredstava u BiH, dijaspori, a posebno sredstava uplaćenih na račun Rijaseta IZ u BiH.

Nažalost, još uvijek mali procenat imućnih muslimana daje zekat u Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH i iako se bilježe određene, pozitivne, promjene, davanje zekata je još uvijek uglavnom vezano za mjesec ramazan.Samo četiri medžlisa u BiH imaju veći iznos prikupljenog zekata od sadekatu-l-fitra:Tešanj, Gračanica/Visoko, Rogatica i Rudo.

Primjetni su pomaci u interesiranju zekatnih obaveznika za ovu obavezu, ali je još uvijek vidljiva nedovoljna educiranost koja se najviše reflektira kroz izbjegavanje ispunjanja ove obaveze, ali i paušalno datih iznosa za zekat. Motivacije promotora i prikupljača zekata i sadekatu-l-fitra mogla bi biti bolja, dok bi stepen odgovornosti, kontrole i pripreme aktera uključenih u promociju, prikupljanje i raspodjelu zekata i sadekatu-l-fitra trebao se podići na viši nivo. Problem neovlaštenog prikupljanja zekata od strane organiziranih grupa fizičkih lica i dalje je prisutan. Što se tiče iskorištenosti potencijala, iskorištenost procjenjenih potencijala sadekatu-l-fitra u 1429./2008. godini bila je oko 40%, što bi se moglo ocijeniti kao zadovoljavajuće. S druge strane, iskorištenost procjenjenih potencijala zekata u 1429./2008. godini iznosio je oko 6%, što je porazan podatak koji dovoljno govori o stanju svijesti i odnosu prema ovom islamskom šartu.

Omjer ukupno prikupljenih sredstava zekata i sadekatu-l-fitra je 33%-67%.

Budući da je iskorištenost potencijala zekata na jako niskom nivou, Islamska zajednica u BiH će trebati uložiti dodatne napore da do 2010. godine nivo iskorištenosti potencijala zekata podigne na više od 10%, a omjer zekat-sadekatu-l-fitr dovede na nivo 50%-50%.

Prema procjenama i određenim podacima sa terena, sredstva koja muslimani u BiH i dijaspori daju na ime zekata i sadekatu-l-fitra putem dobrovoljnih priloga i humanitarnih akcija određenim ustanovama, za određene projekte ili osobama koje su ugrožene ili tako tvrde, kreću se na nivou ukupno prikupljenih sredstava u Bejtu-l-mal, što prestavlja dodatnu obavezu i motiv za veći angažman Islamske zajednice u BiH na uspostavljanju boljeg i efikasnijeg sistema prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra.