Pitanje:

Da li se zekat daje na cjelokupna primanja tokom čitave godine bez obzira koliko ćemo potrošiti od te cifre ili ćemo zekat dati na onu cifru koja nam je ostala kada smo potrošili sve što smo trebali (računi, sredstva za život itd)?

Odgovor:

Zekjat se ne izdvaja na ostvareni prihod nego na ušteđenu količinu nakon proteka godine dana od momenta kada zekjatska imovina dostigne nisab, osim kod poljoprivrednih proizvoda, kod kojih ne važi uvjet pregodinjenja.