Pitanje:

Da li se zekjat i sredstva zarađena kamatom mogu dati za izgradnju džamije, i mogu li dati sredstva za džamiju za dušu moje majke, a da priznanica bude na moje ime?

Odgovor:

U principu džamije i slične objekte ne treba graditi sredstvima zekjata. Zekjat se izdvaja u fond «Bejtul-mal» a za njegovu valjanu i Šerijatom utvrđenu distribuciju odgovaraju Rijaset Islamske zajednice i Reisu-l-ulema. Korisnici sredstava zekjata su definirani Kur'anskim tekstom, a prioritete i način raspodjele među osam, u Kur'anu određenih kategorija, odredit će nadležna islamska vlast. Katkada to može biti i izgradnja neke džamije. Sredstva stečena kamatom mogu se usmjeriti u gradnju džamije i na taj način se osoba oslobađa na nedozvoljen način stečene imovine, dok zbog grijeha poslovanja s kamatom mora učiniti teobu i zatražiti oprost od Uzvišenog Allaha.

Prilog za džamiju se može dati za dušu umrle osobe, bez obzira na čije ime priznanica bila napisana, jer se djela vrednuju prema namjeri, a ne prema formi i izrazu. Umrla osoba kao i dobročinitelj imat će, ako Bog da, nagradu za to dobročinstvo.