Pitanje:

Da li sakupljači zekjata i vitara imaju pravo na neki postotak od prikupljenih sredstava?

Odgovor:

Prikupljanje zekjata i vitara kao i raspodjela prikupljenih sredstava kod nas vrši se isključivo u organizaciji Islamske zajednice. Prema tome, način i mehanizam prikupljanja te prioritet u raspodjeli prikupljenih sredstava određuje nadležni organ Islamske zajednice, tj. Rijaset i Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Niko nema pravo da samoinicijativno odlučuje o tome mimo utvrđene procedure i načina donošenja odluka u Zajednici. Uzvišeni Allah dž.š. naređuje nam da se pokoravamo Njemu, Njegovom Poslaniku i onima koji vrše (islamsku) vlast među nama. „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (En-Nisa’, 59)