Pitanje:

Da li je dozvoljeno kamatom izvršiti obavezu zekata i da li se može taj novac čuvati godinu dana i udjeljivati kao sadaka?

Odgovor:

Uzvišeni Allah kaže: „A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.“ (El-Bekare, 275) Sukladno citiranom ajetu, kamata je strogo zabranjena i tretira se kao haram imovina, a haram imovinom ne može se izvršiti obaveza zekata niti neka druga vjerska ili dunjalučka obaveza. U hadisu se navodi da Allah prima samo ono što je čisto (tajjib). Kamatu treba podijeliti u cijelosti u dobrotvorne svrhe. Može se podijeliti u više navrata u različite dobrotvorne svrhe, ali je bolje čim prije se osloboditi takve (haram) imovine.