Pitanje:

Da li trebam izdvajati zekjat iz imovine jetima i na koji način da postupim? Mogu li trošiti iz te imovine na njihove potrebe. Molim odgovor kako bi mogao da znam šta da uradim.

Odgovor:

Neka Vas Allah nagradi za brigu i pažnju koju pružate toj djeci. U načelu, dozvoljeno je da se iz te njihove imovine troši na njihove potrebe. Ukoliko se njihova imovina čuva za njih, i dostigne iznos nisaba, prema propisu u našem mezhebu, nema obaveze zekjata na nju sve dok vlasnici ne postanu šerijatski punoljetni, jer je punoljetnost uvjet obaveznosti davanja zekjata kao i obavljanja drugih ibadeta. Šerijatska punoljetnost se obično dostiže sa navršenih 15 godina života, odnosno sa prvom polucijom. Imovina im se ne uručuje sve dok ne budu dovoljno sposobna za raspologanje imovinom. Kada ocijenite da su sposobni za raspolaganje imovinom i uručite im je, obavijestite ih o obavezi zekjata za protekle godine, počevši od navršenih 15 godina, pod uvjetom da je dosegla vrijednost nisaba, pa neka sami izvrše tu obavezu. A Allah najbolje zna.