Pitanje:

Ukoliko čovjek pozajmi veću sumu novca (više od nisaba) drugoj osobi, na godinu ili duže (3-5 godina), da li je dužan davati zekjat na pozajmljeni novac za period dok je novac pozajmljen, odnosno, ko je u tom slučaju dužan davati zekjat?

Odgovor:

Vlasnik pozajmljenog novca (povjerilac) je obavezan davati zekjat na taj novac zato što je stvarni vlasnik, pod uvjetom da ispunjava utvrđene uvjete obaveznosti zekjata. Uvjet je da je vraćanje duga izvjesno, odnosno neupitno. Pozajmljivanje ne može biti razlog obaranja obaveze, jer bi moglo poslužiti kao sredstvo izbjegavanja izdvajanja zekjata. Pozajmljena sredstva su pod garancijom vraćanja. U slučaju neizvjesnosti, odnosno upitnosti vraćanja, zekjat će dati nakon povrata pozajmljenog novca za jednu obračunsku godinu. Dužnik (osoba koja je uzela novac u zajam) je dužan dati zekjat na ostvarene prihode ukoliko posluje tim novcem, izuzimajući visinu duga, ukoliko se ispune svi uvjeti obaveznosti zekjata.